தமிழ் படிப்போம்!

தரணியெங்கும் தமிழ் வளர்ப்போம்!!

"செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது"

- Thiruvalluvar

pexels-photo-199093

Term Dates

 

 • Term 1 - 1st February 2017 to 31st March 2017
 • Term 2 - 18th April 2017 to 30th June 2017
 • Term 3 - 17th July 2017 to 22nd September 2017
 • Term 4 - 9th October 2017 to 22nd December 2017

Campus Locations

We have campus at the following locations.

 1. Brimbank Campus
 2. Boxhill Campus
 3. Doveton Campus
 4. Glen Waverly Campus
 5. Mill Park Campus
 6. Wyndham Campus
 7. Narre Warren Campus
 8. Sunshine Campus
 9. VCE Classes

"காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது"

- Thiruvalluvar